Sociale activering

Sociale activering is gericht op het opheffen van belemmeringen en het versterken van persoonlijke competenties van mensen om doorstroom naar een arbeidsmarktgericht traject mogelijk te maken. Belangrijk hierbij is maatschappelijke participatie te verhogen en een sociaal isolement te doorbreken. Veelal wordt hierbij het opdoen van  werkervaring als middel ingezet.

Voor wie?

Voor mensen zonder werk of zinvolle dagbesteding die, door problemen op één of meerdere leefgebieden, belemmeringen hebben om de stap naar de arbeidsmarkt te maken. Het gaat om mensen die in een sociaal isolement zijn gekomen of dreigen te raken.

Doelstelling

Het voornaamste doel is dat de deelnemer weer participeert in de samenleving. Verder is het belangrijk dat, door het opheffen van belemmeringen en het versterken van competenties en zelfvertrouwen, de afstand tot de arbeidsmarkt verkleint. Doel is een vervolgtraject gericht op werk. Als dit gedurende het traject niet haalbaar blijkt, wordt de deelnemer begeleid naar een passend (hoogst haalbare) alternatief op de participatieladder.

Inhoud traject

De inhoud verschilt sterk gezien de problematiek van de deelnemer. Wij maken bij aanvang een inschatting van de in te zetten middelen op het gebied van diagnose, maatschappelijke begeleiding en/of aanbodversterking. Om tot participatie te komen moeten vaak randvoorwaardelijke zaken geregeld of geleerd worden. Denk aan; regelen kinderopvang, mobiliteit, financiën, formulieren invullen, trainen sociale vaardigheden, etc. Wij begeleiden en adviseren u hierbij.